Adaptive Learning in the Moment of Need

21 juni 2018 jbuuts@learning2perform.nl
Met de focus op performance zoeken L&D-professionals naar nieuwe high-tech oplossingen die helpen om elke individuele medewerker in een korte tijd op een zo hoog mogelijk niveau van performance te brengen. Adaptive Learning Platforms (ALP) zijn ontworpen om content en leervoorkeuren af te stemmen en aan te passen op de leerbehoefte van elke medewerker, in “the Moment of Need ”en in de context van het werk. In deze blog een verkenning van Adaptive Learning als deel van een leer- en performance strategie.Stel je eens voor….
…. dat elke individuele medewerker – in de Moment of Need- toegang heeft tot een systeem of platform dat op elk moment weet welke kennis en vaardigheden hij/zij al beheerst en welke nog moeten worden geleerd. Een platform die de nog te leren content aanbiedt in de best passende volgorde en aanpast aan de leervoorkeur van de medewerker. Elke medewerker zou zo -in theorie- dezelfde leeruitkomsten moeten kunnen bereiken door verschillende leerpaden te bewandelen. Ongeacht de voorkennis, vaardigheden of competenties. Klinkt goed, toch? Die mogelijkheden biedt een Adaptive Learning Platform.


Het gebeurt al

Een Adaptive Learning Platform is een leermiddel op zichzelf. De resultaten van de leeractiviteiten  worden voortdurend gemeten. En daaraan worden de content, het leermateriaal, relevante feedback en begeleiding -op basis van real-time data-analyse- continu gekoppeld en aangepast. In het reguliere onderwijs, vooral in de VS, is hiermee al ervaring opgedaan. Een bedrijf als McGraw-Hill, van oudsher een uitgever van studieboeken, heeft in 2013 fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van het online leerplatform ALEKS (Assessment and Learning in Knowledge Spaces). ALEKS maakt gebruik van artificiële intelligentie om het leerpad en de aangeboden content aan te passen aan elke individuele student.  Die kan zo in eigen tempo datgene leren wat hij/zij nodig heeft.
 

Adaptive Learning in the Moment of Need

Adaptief leren past zeker ook in de praktische realiteit van werkplekleren. In  bedrijven en profit organisaties zijn de voorwaarden om een slag te maken in de richting van adaptief leren vaak nog gunstiger dan in het reguliere onderwijs. Zeker in programma’s die uitgaan van leren in het werk, gericht op Performance Improvement,  zoals 70:20:10 of 5 Moments of Need.

In Nederland wordt ervaring opgedaan met AskDelphi, een online leerplatform dat -“in the Moment of Need”-, gebruikers van het platform volgt als hun context en leerbehoefte verandert. Het platform biedt op dat moment relevante content aan, afhankelijk van de rol, de locatie en persoonlijke voorkeuren van de medewerker.

De voorwaarden voor implementatie van een Adaptive Learning Platform zijn in bedrijven en profit organisaties vaak ook gunstiger dan in het reguliere onderwijs.

Betere infrastructuur
De toegang tot snel internet is bij bedrijven hoog en het personeel beschikt voor het dagelijkse werk over digitale devices. 

Minder weerstand
Weerstand tegen het gebruik van digitale leermiddelen ondervindt men in het bedrijfsleven nauwelijks, in tegenstelling tot het reguliere onderwijs.

Meer gericht op profit
Bedrijven en profit-organisaties moeten winst maken. Daarvoor zijn medewerkers nodig die efficiënt kunnen werken zonder veel fouten te maken. Het aanleren en verdiepen van kennis en vaardigheden moet zo snel mogelijk gebeuren en mag in principe niet te veel geld kosten. Als er een systeem zou zijn dat niet alleen de leerbehoefte van de individuele medewerker “aanvoelt”,  maar ook het leerproces integreert in het werk (de workflow) en het leren zelfs verbetert, verdiept, zou dat ge-wél-dig zijn! Organisaties zouden er een vermogen voor uit willen geven. Die investering wordt snel terugverdiend door de veel kortere tijd die nodig is om medewerkers op een hoog niveau van performance te brengen.

Het moet passen bij de organisatie
Hoewel in het algemeen de voorwaarden voor adaptief leren in bedrijven gunstig zijn, betekent dat nog niet dat adaptief leren in elke organisatie snel tot successen zal leiden. Het vereist om te beginnen een omschakeling van het traditionele leerparadigma naar een performanceparadigma. Met de focus op performance in plaats van op trainingsdoelen. Het heeft zeker ook te maken met de huidige leercultuur in de organisatie. Het invoeren van adaptief leren waarbij de organisatie gebruik gaat maken van een Adaptive Learning Platform is een weg van kleine stapjes. Bovendien gelden niet voor elke organisatie dezelfde voordelen. Hier toch een paar voordelen ter overweging.

Kortere trainingstijd
Adaptief leren focust precies op datgene wat nog nodig is om te leren wat nodig is in het werk. Voor bijvoorbeeld voor call-centers, retail of zorginstellingen is elke minuut dat personeel niet op de werkvloer is erg kostbaar. Alleen wat de medewerker nog moet leren wordt aangeboden. Dat scheelt trainingstijd.

Identificeren van het tekort aan competentie
Medewerkers en hun leiders zijn zich niet altijd bewust van de ontbrekende competenties van individuele medewerkers. Die onbewuste onbekwaamheid kan, naast verlies aan opbrengsten ook tot veiligheidsrisico’s leiden. De beste training is niet goed genoeg als de tekorten aan competenties niet op individueel niveau kunnen worden ingeschat en de training daarop wordt afgestemd en aangepast. En dat is precies het probleem dat door adaptief leren wordt opgelost.

Steeds meer data door vragen te stellen
Adaptief leren is gebaseerd op het stellen van veel vragen aan de lerende.. Dat resulteert in een groot volume aan data waardoor na analyse,  een steeds betere afstemming op de individuele leerbehoefte kan worden gerealiseerd. Zo ontstaat een steeds beter inzicht in wat de medewerker al weet en kan, en of de aangeboden content en het leermateriaal voldoende aanspreekt. Zo voorkom je dat overbodige content en materiaal wordt aangeboden. Met andere woorden, het platform wordt op den duur steeds adaptiever.

Ideaal voor heterogene groepen medewerkers
Medewerkers zijn, door ervaring intern of extern de organisatie, hun kennis, vaardigheden en ervaring, gender, generatie, allemaal uniek. Adaptief leren schikt zich naar nieuwkomers in de organisaties en naar ervaren experts.

Geen saaie compliance trainingen
Veel cursussen en trainingen moeten vaak periodiek worden gevolgd. Deze “check-in-the-box" trainingen. Deelnemers zijn er zelden voor gemotiveerd.  Hoewel kritisch voor bijvoorbeeld de veiligheid, dragen ze zelden bij tot gedragsverandering, waardoor de oorspronkelijke bedoeling van de training wordt ondermijnd. Door de verplichte content en toetsen aan te passen aan het individu en aan te bieden wanneer dat het beste uitkomt, zal de motivatie toenemen.

Een paar belangrijke aandachtspunten:

  • Adaptief leren vereist een up-to-date multidimensionaal dataprofiel van de individuele medewerker. Inclusief wat hij wel en niet weet (kennis), wat hij kan en nog niet goed kan en welke resultaten moeten worden behaald. De uitkomsten moeten voortdurend worden gemeten om te kunnen bepalen welke ondersteuning op bepaalde momenten nodig zijn.
  • Adaptief leren maakt gebruik van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van een grote variatie aan leermogelijkheden en -middelen, inclusief (toets)vragen, beeldmateriaal, snel toegankelijke in- en externe bronnen, feedback en begeleiding. Die moeten in een Adaptive Learning Platform beschikbaar worden gesteld en snel toegankelijk zijn voor de gebruiker.
  • Er zijn platforms die – vergelijkbaar met Netflix- content aanbieden, gebaseerd op persoonlijke interesse. Zoals welke content je al hebt doorlopen of waar collega’s in geïnteresseerd zijn. Dat is niet hetzelfde als adaptief leren. Op z’n best helpt het platform om individuele keuzes te maken in een overvloed aan content. Op basis van vorige keuzes. Het helpt niet bij het maken van een keuze van welke ondersteuning/content je op een bepaald moment nodig hebt en hoe je die het liefst krijgt aangeboden.
 

Hoe is dat in jouw organisatie?

Adaptief leren past in de praktische realiteit van leren tijdens het werk. Het doel is om de individuele medewerker de informatie en ondersteuning te bieden die op dat moment nodig is. Adaptief leren is een aanvulling op trainingen en opleidingen (de 10) om continue leren in te passen in de dagelijkse workflow (de 70).

De implementatie van adaptief leren op basis van multidimensionale data-analyse maakt deel uit van een verandertraject. Zo ook het ontwerpen volgens het concept van 5 Moments of Need. Dat vereist een andere benadering van leren. Begin daarom klein, in proeftuintjes en werk naar kleine successen, bijvoorbeeld geïnspireerd door de genoemde voordelen.

Ik ben benieuwd welke organisaties al stapjes zetten of hebben gezet. Wat zijn de ervaringen? Hoe ligt dat bij het management? Past het in de leercultuur van de organisatie? Welke obstakels kom je tegen?

Ik kijk uit naar jullie reacties.

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond