Evenwichtige ondersteuning in een Werk- en Leer Ecosysteem

23 augustus 2018 jglbuuts@hotmail.com
Dé uitdaging voor L&D is het bieden van uitgebalanceerde (leer)oplossingen in het hele spectrum van werken en leren. Welke ondersteuning biedt je op welk moment en in welke context. Ondersteuning die ook nog een meetbare bijdrage levert aan zowel de performance als de ontwikkeling van de medewerkers. Een ecosysteem bestaat uit componenten die met elkaar en hun omgeving in balans zijn. Door het werkveld van L&D te zien als componenten in een Werk- en Leer Ecosysteem zie je de relaties en de afhankelijkheden van die componenten. De methodologie van 5 Moments of Need en het framework 70:20:10 vullen elkaar aan en kunnen helpen om alle componenten van het Werk- en Leer Ecosysteem in te vullen.


De componenten van een Werk- en Leer Ecosysteem

Ecologist Ernst-Detlev Schulze definieert een ecosysteem als een netwerk van interacties tussen organismen onderling en met hun omgeving. Voortbouwend op die definitie komt Marc Rosenberg tot de volgende beschrijving van een Learning & Performance ecosysteem: A learning and performance ecosystem enhances individual and organizational effectiveness by connecting people, and supporting them with a broad range of content, processes, and technologies to drive performance.” Het concept van een ecosysteem helpt om door het hele spectrum van L&D interventies de relaties van de verschillende benaderingen in het L&D werkveld te doorzien. Dat biedt kansen om benaderingen te combineren en oplossingen te bedenken die samen meer zijn dan de som der delen. Een ecosysteem bestaat uit complexe interacties en afhankelijkheden. Dat geldt ook voor een Werk – Leer Ecosysteem. Marc Rosenberg komt tot zes onderling gerelateerde benaderingen binnen het L&D werkveld die in het figuur 1 worden verduidelijkt. In dit model staan nadrukkelijk de mensen centraal, niet de trainers of de content. De zes componenten interacteren met één of meer van de andere componenten, zoals in een ecosysteem.


Het gaat om de juiste ondersteuning op het juiste moment

Door naar werken en leren te kijken als een ecosysteem zie je hoe verschillende behoeften aan ondersteuning op verschillende momenten ontstaan. De verschillen en de relaties tussen componenten en hun onderlinge afhankelijkheden worden duidelijk zichtbaar.

Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat in veel gevallen de beschikbaarheid van Performance Support – afhankelijk van de context – efficiënter en effectiever zal zijn dan een klassikale training. Zeker in die gevallen waarin zaken voor meerdere uitleg vatbaar zijn, snel veranderen en trainingsmiddelen duur of uniek zijn. En dat komt steeds vaker voor, toch? Aan de andere kant wordt ook zichtbaar dat training niet achterhaald is, verre van. Zeker voor complexe taken waarvan de gevolgen en de risico’s bij falen desastreus zijn, is training vaak het meest effectief. Wat je ook ziet is de noodzaak om kennisdelen en samenwerken te stimuleren, te organiseren en te faciliteren.

De belangrijkste vraag voor L&D: welke ondersteuning in een bepaalde context en benadering  inzetten, om de meest effectieve en efficiënte bijdrage te leveren aan de performance en ontwikkeling van medewerkers en organisatie. Het antwoord vind je sneller door het L&D werkveld als een Werk- en Leer Ecosysteem te zien.
 

70:20:10 en 5 Moments of Need vullen elkaar aan

Het besef dat training slechts één van de vele mogelijkheden om leren en ontwikkelen mogelijk te maken is de laatste decennia wel gegroeid. Pogingen om trainingen te verrijken met online leren, blended learning en social learning brachten ons niet veel verder. Het blijft een gestructureerde en formele leerinterventie. Zolang L&D-ers gevangen blijven in het leerparadigma – content is king- zullen we ook niet veel verder komen. Dan blijven we kijken naar manieren om die content sneller of aantrekkelijker aan te bieden, maar blijven daarbij ook gericht op leren in plaats van presteren. Om echt “los” te komen van training als dé oplossing voor alle problemen, is een andere mindset nodig. Daarbij helpen - naast het Werk - en Leer Ecosysteem- ook het framework van 70:20:10 en de ontwerpmethode van 5 Moments of Need.
 

70:20:10

70:20:10 gaat over waar het leren plaatsvindt, in het werk (70), in samenwerking met anderen (20) of in een gestructureerde omgeving (10). In de praktijk zullen de verhoudingen tussen de percentages natuurlijk niet zo star zijn. Maar de verhoudingen laten wel zien dat slechts een marginaal deel van het leren plaatsvindt in een formele setting, één van de componenten van het Werk- en Leer Ecosysteem. Door eenzijdig oplossingen te bedenken voor een gestructureerde omgeving, missen we dus alle andere kansen en mogelijkheden om te leren en te presteren. Dan gaan we voorbij aan oplossingen die bijvoorbeeld door Performance Support in de workflow efficiënter en effectiever zouden bijdragen aan performance en ontwikkeling. Daarmee is niet gezegd dat vanwege dat lage percentage formele trainingen maar beter achterwege moeten blijven. Training is niet de oplossing voor alles, maar er zijn situaties waarin training de beste en meest kritische oplossing is.
 

5 Moments of Need

Dit model benadrukt de context  waarin mensen leren en waarin ze worden gestimuleerd en gemotiveerd om te leren. Het gaat om 5 momenten (situaties of context) waarin de behoefte om te leren ontstaat (moment of need). Die behoefte is het grootst op het moment dat je iets moet toepassen (Apply), dus in de context van jouw werk. Daarnaast willen mensen voorbereid zijn op andere momenten waarop het beheersen van kennis en vaardigheden belangrijk is. Namelijk als dingen veranderen (Change), als er iets mis gaat en opgelost moet worden (Solve), en als iets nieuws moet worden geleerd (New) of bestaande kennis moet worden verdiept (More). Met 5 Moments of Need kun je het concept van 70:20:10 operationaliseren. Door eerst  oplossingen te ontwerpen voor de Moments of Apply, Change en Solve, en daarna voor de Moments of New en More, kun je leerervaringen in alle drie de “porties”  van 70:20:10 optimaliseren, zoals afgebeeld in figuur 2.


Concrete leeroplossingen ontwerpen met 5 Moments of Need

Steeds meer organisaties en hun L&D-managers zien de noodzaak om hun leerstrategieën aan te passen om betere leeroplossingen te kunnen ontwerpen die daadwerkelijk bijdragen aan performance én ontwikkeling van de medewerkers. Veel organisaties vinden daarbij een houvast in het 70:20:10 framework. Het concept helpt L&D-managers ook om hun senior managers te overtuigen van de noodzaak tot veranderen.

Het probleem is vaak dat het voor veel ontwerpers nog niet zo gemakkelijk is om voor de “70” concrete en adequate leeroplossingen te ontwikkelen, die ook aansluiten op de “20” en de “10” en interacteren met de overige componenten van het Werk- en Leer Ecosysteem. Bijna alle L&D-professionals zijn opgeleid om vooral formele leeroplossingen te bedenken, gebaseerd op modellen als bijvoorbeeld ADDIE. Modellen als ADDIE nemen niet de performance als uitgangspunt. In het beste geval en met de nodige creativiteit van de L&D-er brengen we het leren zo dicht mogelijk bij de werkplek. De uitdaging is echter dat we het leren in “the workflow” laten ontstaan. Dat lukt niet met ADDIE en de mindset die daarbij hoort.

5 Moments of Need is in de eerste plaats een agile ontwerp- en ontwikkelmethode om het ontwerp en de ontwikkeling van alle leeroplossingen in het totale bereik van het Werk- en Leer Ecosysteem te ondersteunen. En daarmee ook het totale bereik van 70:20:10. De 5 Moments of Need methode is de enige methode die het ontwerp  daadwerkelijk start met het ondersteunen van medewerkers in de workflow ( “70”), en van daaruit de ondersteuning uitbreidt naar de “20” en de “10”. De analyses die met 5 Moments of Need worden uitgevoerd, bieden de beste kansen om oplossingen te creëren voor het hele spectrum van het L&D-werkveld, gericht op performance.
 

Workshop 5 Moments of Need, 25 september in Den Bosch

De belangstelling onder L&D-ers en senior managers om leren en ontwikkelen veel meer te richten op performance en geïntegreerd gebruik te maken van alle componenten van het Werk- en Leer Ecosysteem, groeit. Ze onderkennen dat de eenzijdige focus op formeel, gestructureerd leren geen soelaas meer biedt om medewerkers te effectief ondersteunen bij performance en ontwikkeling. Steeds meer zoeken ze oplossingen binnen het framework van 70:20:10.

5 Moments of Need geeft concrete handvatten om die oplossingen te ontwerpen en te ontwikkelen. Bob Mosher - samen met Conrad Gottfredson-  grondlegger van deze methodologie-, leidt op 25 september a.s. - op uitnodiging van Xprtise-  een workshop in Den Bosch. Tijdens de workshop laat hij zien hoe je concreet invulling geeft aan de “70”. Ben je door deze blog nieuwsgierig geworden naar de manier hoe je met 5 Moments of Need ook voor jouw L&D-praktijk betere oplossingen kunt ontwerpen voor het hele spectrum van leren en presteren? Schrijf je dan hier in voor deze workshop!

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond