LOL in de praktijk

25 januari 2019 anoeska@learningconnected.nl
In de afgelopen tijd hebben jullie misschien al een paar blogs/vlogs van mij voorbij zien komen. Ik heb jullie verteld wat LOL is, waarom het geen e-learning is en ik heb jullie wat meer verteld over didactische modellen die bij LOL aansluiten. In deze blog wil ik jullie meer gaan vertellen over hoe wij LOL in de praktijk inzetten. Dit kan namelijk op veel verschillende manieren, en manieren die misschien niet altijd even voor de hand liggend zijn! LOL kan in vele situaties een uitkomst bieden. Voor wie niet meer weet wat LOL is, of de blogs niet gelezen heeft en de vlog niet gezien, eerst nog even een korte samenvatting.
 

Wat is LOL?

LOL staat voor Live Online Leren. De LOL-methodiek van Learning Connected en Study2Go is een innovatieve didactische methode waarin de voordelen van een e-learning en klassikaal lesgeven samenkomen. LOL staat voor live online leren, voor live interactie met experts en medecursisten, voor geen reistijd, voor 24/7 beschikbaar en voor efficiënt en effectief leren. De methode sluit aan op onze huidige tijd, waarin mensen steeds meer behoefte hebben aan een flexibel systeem van leren, werken en privé. Men is tegelijk veel minder geneigd om de werk-privé balans zomaar op te geven. Bovendien leven we in een maatschappij waarin een leven lang leren steeds belangrijker is. Het is nu zelfs een thema dat door de Rijksoverheid wordt gestimuleerd. Hoe zorg je als organisatie dat jouw werknemers kunnen blijven leren, zonder dat dit je als organisatie te veel geld kost? Hoe zorg je als individu dat je jezelf blijft ontwikkelen, zonder dat je hier privé of werk voor op moet geven? En hoe zorg je ervoor als school dat het onderwijs mee ontwikkelt met de tijd, dat je zo je leerlingen blijft aanspreken en het onderwijs leuker én beter maakt? Dit zijn vragen die met LOL beantwoord kunnen worden.Om dit wat concreter te maken, wil ik enkele praktijkvoorbeelden voor jullie uitlichten. Wij hebben al vele jaren ervaring in het opzetten van projecten met onze klanten, in het trainen van experts tot live online trainer en in het implementeren van deze nieuwe manier van leren, in de bedrijfswereld, in zorg en in onderwijs. Om een idee te krijgen van hoe dit soort projecten eruit kunnen zien, wil ik jullie wat meer vertellen over drie van onze juweeltjes uit de afgelopen jaren.
 

Een training vroegsignalering autisme voor jeugdartsen

In het jaar 2016 zijn middels Live Online Leren bijna honderd jeugdartsen door heel Nederland opgeleid op het vroegtijdig signaleren van kenmerken van een autismespectrumstoornis (ASS). Deze training kwam voort uit een project van onder meer verschillende autismewerkplaatsen, die zich erop richten dat autisme op jongere leeftijd bij kinderen gesignaleerd kan worden. Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken dat een vroege signalering van autismekenmerken eraan bijdraagt dat kinderen al op jongere leeftijd leren om te gaan met hun beperkingen én krachten.

De training voor de jeugdartsen was ontworpen in een samenwerking tussen Learning Connected en Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie. De jeugdartsen hadden de training gekregen door twee psychiaters, werkzaam bij Lucertis. Deze psychiaters waren door Learning Connected opgeleid tot LOL-trainer, om de kennis over autismespectrumstoornissen op een didactisch verantwoorde en zo interactieve mogelijke wijze over te kunnen brengen op de jeugdartsen. Tijdens de training is er tevens een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de LOL-training. Jeugdartsen ervoeren de opleiding als zeer waardevol, door de interactie met de psychiaters (en hun enorme expertise) (’t Hof, 2018), wat dankzij de LOL-omgeving mogelijk werd gemaakt. Er bleek dat de deelnemende jeugdartsen significant meer kennis over autismekenmerken hadden na afronden van de training.

Omdat dit project zo succesvol was, is hieruit een duurzame cursus ontwikkeld, namelijk de cursus ‘(Vroeg)Signalering van autisme in de JGZ’. De cursus begint met een e-learning, waarna de professionals twee live online sessies volgen bij experts uit het gebied van ASS. In deze cursus wordt er vooral gefocust op het signaleren van ASS-kenmerken bij jonge kinderen, op casuïstiek besprekingen en communicatie met ouders over de signalen. Meer weten over deze cursus? Klik hier!


Cultuursensitief werken

Uit diverse onderzoeken blijkt dat migrantenjeugd ondervertegenwoordigd is in de vrijwillige, lichte zorg maar oververtegenwoordigd in de niet-vrijwillige, zware zorg. Met andere woorden: bij kinderen met een niet-westerse achtergrond worden GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)- en LVB (Licht Verstandelijke Beperking)-problematiek vaak niet op tijd gesignaleerd. Hierdoor kunnen er voor de kinderen zelf en de omgeving allerlei onnodige problemen ontstaan.

In 2016 en 2017 zijn er, in samenwerking met Gemeente Rotterdam en met een subsidie van ZonMW, ca 250 professionals via Live Online Leren opgeleid in cultuursensitief werken en in de hiervoor beschreven vroegsignalering van GGZ- en LVB-problematiek, waaronder wijkteam medewerkers, pedagogen, psychologen, verpleegkundigen en nog vele andere experts uit verschillende beroepsgroepen. In de hiervoor ontwikkelde training leerden de deelnemers om te gaan met cultuurverschillen en werd er ingegaan op de communicatie en de vroegsignalering van LVB- en GGZ-problemen bij migrantenjeugd. Deze trainingen zijn ontwikkeld met expertise van Pharos, Lucertis, i-psy, MEE en doorontwikkeld met expertise uit 3 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. De training wordt nog steeds met regelmaat gegeven (via het platform Study2Go). Inmiddels zijn er bijna 20 experts met betrekking tot dit onderwerp uit de zorg en het onderwijs opgeleid tot LOL-trainer. Daarnaast zijn twee verdiepende sessie over Risicojeugd ontwikkeld: de training Straatcultuur en social media door het Lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit en de training Multi Problem Gezinnen door Intermetzo. Verder is er met subsidie van ZonMw een vervolgtraject gestart met de naam Stand Up!, waarin professionals o.a. deze cursussen kunnen volgen, maar ook een jaar lang verschillende themasessies mogen volgen. Meer weten op de cursussen rondom cultuursensitief werken? Klik hier!
 

Een betere verbinding tussen school en de praktijk

Scholengemeenschap ROC Mondriaan wil door middel van het project Extra Strong de aansluiting van het onderwijs op de veranderende arbeidsmarkt optimaliseren. Learning Connected is een partner in dit project. Het doel van Learning Connected in dit project is om de praktijk en het onderwijs te verbinden met de inzet van technologische innovaties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de LOL-omgeving en wordt het leren vormgegeven volgens de LOL-methodiek.

Bijna veertig docenten, trainers en opleiders van ROC Mondriaan en van zorginstellingen zoals Pieter van Foreest, Florence, HWW en meer, zijn in de afgelopen jaren opgeleid tot LOL-trainer. Deze LOL-trainers zetten het live online leren al op verschillende manieren in, om het onderwijs te verbeteren en dus de aansluiting op de arbeidsmarkt te optimaliseren. Zo krijgen sommige leerlingen voordat ze stage gaan lopen een live online introductie. Op school, onder begeleiding van een docent, maar in live online contact met de zorginstelling. In deze introductie kunnen ze kennismaken met de organisatie waar ze stage gaan lopen, krijgen ze een live online rondleiding en kunnen ze hun vragen stellen. Verder wordt er bijvoorbeeld voor verschillende vakken bijles gegeven via LOL. Dit maakt het makkelijker voor leerlingen om toch even die extra hulp te krijgen van een docent, ook in avonden of tussen de drukte van een stage door. Er lopen nog veel meer projecten met LOL binnen Mondriaan, maar dit geeft al een goed idee.

Meer weten over Learning Connected en Study2Go? Bezoek onze websites!
www.learningconnected.com en www.study2go.nl
 
 
 
 
 

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond