Het roer om naar verduurzaming van werken en leren in organisaties?

4 mei 2024 jos.baeten@megajo.nl
Er is een toenemende consensus over wat de echte uitdagingen zijn voor het werken en leren van de 11 miljoen professionals en hun organisaties in Nederland.

De echte uitdaging voor werken en leren is meer dan alleen het om- en bijscholen van professionals en zorgen voor duurzame inzetbaarheid.

Onze visie is dat het in de komende 3 tot 5 jaar om een zestal uitdagingen gaat:
  1. Structureel tekort aan  goed gekwalificeerde en meer betrokken professionals.
  2. Artificiële intelligentie (AI) toepassen in het werk vraagt andere kwalificaties en een meer kritische houding.
  3. Achterblijvende arbeidsproductiviteit.
  4. Vitaliteit in werkklimaat staat onder druk.
  5. Haperende inclusiviteit.
  6. Maatschappij die vraagt om verduurzaming.
Bestaande benadering
Wat het werken en leren betreft is de bestaande benadering dat het opleiden in organisaties primair bedoeld is om meer betrokken en beter gekwalificeerde professionals te krijgen die duurzaam inzetbaar zijn. Opleiden betekent formeel leren en gebeurt voornamelijk door deskundigheidsbevordering (om- en bijscholing). Het initiatief voor leren ligt dan vooral bij de organisatie, de zogenoemde opleidingsreflex. Uit ons onderzoek blijkt dat de overheid en bedrijven dit vraagstuk kwantitatief en smal benaderen, gericht op de het vergroten van de  omvang van de beroepsbevolking en op enkele initiatieven op het gebied van leven lang leren.

Onze opvatting is dat het weinig zinvol is om op deze manier door te gaan omdat het geen samenhangende oplossing biedt voor de zes uitdagingen. Overheid zowel als bedrijfsleven benaderen ieder vraagstuk afzonderlijk en vooral kwantitatief, door bijvoorbeeld te stimuleren dat parttimers meer uren gaan werken of subsidies te geven voor het volgen van opleidingen. Een andere reden dat de bestaande benadering deze uitdagingen niet breed oplost, is de plaats die leren in organisaties inneemt en de rol van de professionals. De meeste organisaties resp. hun HR/L&O-afdeling zien het leren van hun professionals als een afgeleide van competenties die nodig zijn voor hun bedrijfsvoering en dienstverlening.  Het initiatief voor leren ligt bij de organisatie  waarbij de opleidingsreflex domineert in plaats van de ontwikkelbehoefte van de professional.
Het is juist nu tijd voor verandering en innovatie. En een brede toepassing van AI vormt de ultieme kans  en mogelijke trigger voor een heel andere benadering van leren in organisaties (werkplekleren).
 
Duurzame benadering
Het nieuwe uitgangspunt is dat leren wordt gezien als de professionalisering en talentontwikkeling van werknemers om henzelf, hun werk, hun organisatie en de samenleving duurzaam te versterken. De zes uitdagingen vormen daarmee zowel het object als het resultaat van de professionalisering.

Het impliceert dat de professionalisering wordt gefaciliteerd onder werktijd, vertrekt bij de ontwikkelingsvraag van de professional en plaatsvindt op aansprekende en vitale manieren waarbij AI geïntegreerd is in de professionalisering en het werk.
 
Het roer om
We noemen dit ‘ het roer om naar verduurzaming’  waarbij de professional, zijn rol en talentontwikkeling zo verlopen dat leren naar het hart van de organisatie verschuift. De focus zowel als het resultaat worden veel breder dan alleen te leren voor betere kwalificaties.

Afbeelding met kleding, meubels, person, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving
 
Nieuwe focus, resultaten en methode
Er komen meer betrokken en beter gekwalificeerde professionals die samenwerken en hun talenten optimaal ontwikkelen en kritisch inzetten met de mogelijkheden van AI om duurzaam;
  • hun arbeidsproductiviteit te verhogen
  • hun vitaliteit en werkklimaat te verbeteren
  • de inclusiviteit te bevorderen
  • maatschappelijke bijdragen te leveren.
Om dit te kunnen realiseren is een andere visie en manier van leren/professionaliseren nodig alsmede een iets andere inrichting van de organisatie (invoeren van zg Vitale Weekcycli) en een andere rol van de HR/L&O-afdeling.

Daarvoor is de Methode Professionaliseren met Werkplekleren ontworpen die dr. Jos J.M. Baeten nu uitwerkt in het nieuwe boek van: “Van leren naar professionaliseren met AI”.

Op 4 donderdagen in juni, deelt hij graag op interactieve wijze zijn expertise met je in de Module Ambassadeur van de verduurzaming van leren & ontwikkelen.

Meer informatie op www.academievoorwerkplekleren.nl.
 

Geen reacties

Plaats een reactie

Naam verplicht
Email verplicht, wordt nooit getoond